زرد ؛ پرسـتيـژ، واكـنـش و ارتـبـاط غيـر كلامي

Image
همه ي آفتابگردان ها
      رو به شماست ؛
اگر آفتاب در اختيار داشته باشيد.

عناوین دوره:

- شيوه هاي ارتباط غيركلامي
- ارسال سيگنال و سازماندهي پيام از طريق ارتباط غير كلامي‏(None verbal suggestions)
- مباني و تكنيك هاي زبان بدن ( body language)
- مهارت هاي تقليل كلام، فاصله گذاري و بازي سكوت ‏(Verbal avoidance and immediacy )
- اصول واكنش و قوانين عكس العمل (law of reactions)
- چهره شناسي و مدلينگ (ريخت شناسي و معماريِ سيماي عمومي)
- مديريتِ پرستيژ و كاريزما (مهارت هاي اقتدار)
- رمزگشایی هیجانی و ترجمه حسی-بدنی
-مهارت های آشنایی، دیت/Date (اولین جلسه ملاقات) و میت/Meet(جلسات حضوری)

 

طول دوره:

١٢ ساعت، در قالب 4جلسه 3ساعته

به همراه بسته محتواى آموزشى وكتاب هاى الكترونيكى
ریال0