كارگاه تحليلى و مهارتى مادريد ( مهارت ارتباط كلامى پيشرفته)

Image

عناوین دوره:

- برقرارى ارتباط مؤثر كلامى

- مذاكره در تعارضات  و حل تعارضات

- مديريت روابط متقابل فردى و گروهى

- تكنيك هاى انتقال حس به كلام و ديالوگ در محاورات و مكاتبات

- پيام هاى ضمنى و حمايت كلامى

-  مدل هشت وجهى ديالوگ هاى پنهان

- متا مدل ها و مبانى واكنش هاى كلامى سريع
- تركيب هاى جرأت مندانه تر در نحوه پاسخ به انتقاد و موافقت

- مداخله هاى طرحواره اى در طراحى ديالوگ

- تكنيك هاى مشاجره و مناظره

- كليشه ها و ضد كليشه هاى كلامى

- برقرارى تماس و ارتباط كلامى در جمع

- تفاوت گذارى و مدل اعتبار دهى لينهان

طول دوره:

12 ساعت فشرده، ٢٤ ساعت همراه با تحليل و تمارين عملى
ریال0