کارگاه قــــرمــــز؛ سکـس آگاهـی و آنالیـز جنـسی

کارگاه  قــــرمــــز؛ سکـس آگاهـی و آنالیـز جنـسی
Image

عناوین دوره:

مباني سكس آگاهي و آناليز جنسى
- تئورى هاى تحليلى سكسواليته
- كاركرد و تبيين مهمترين مفاهيم سكسولوژى :نقش جنسی، هویت جنسی و ...
- مهارت هاى پايه و پيشرفته در روابط جنسى
- غنى سازي روابط جنسى متقابل در روابط بلند مدت
- تكنيك هاي مواجهه با مهمترين چالش ها و اختلالات جنسى
- برنامه ريزى و بازآفرينى جنسى
ويژه سنين بالاي ٢٢ سال

 

طول دوره:

١٢ ساعت، 4جلسه 3 ساعته

همراه با :

"اجراي حداقل ٤ آزمون استاندارد

ریال0