سبز، صمیمت پایدار و روابط ماندگار (تداوم رابطه پس از جذب)

Image

عناوین دوره

مباني سكس آگاهي و آناليز جنسى
- تئورى هاى تحليلى سكسواليته
- كاركرد و تبيين مهمترين مفاهيم سكسولوژى :نقش جنسی، هویت جنسی و ...
- مهارت هاى پايه و پيشرفته در روابط جنسى
- غنى سازي روابط جنسى متقابل در روابط بلند مدت
- تكنيك هاي مواجهه با مهمترين چالش ها و اختلالات جنسى
- برنامه ريزى و بازآفرينى جنسى
 ويژه سنين بالاي ٢٢ سال

طول دوره:

١٢ ساعت، 4جلسه 3 ساعته

 همراه با :
"اجراي حداقل ٤ آزمون استاندارد
 آناليـز و پايـش جنـسى"، بسته محتوايى و "فيلم درمانى
ریال0