قــــرمــــز؛ سکـس آگاهـی و آنالیـز جنـسی

Image

عناوین دوره:

- مباني سكس آگاهي و آناليز جنسى

- تئورى هاى تحليلى سكسواليته

- كاركرد و تبيين مهمترين مفاهيم سكسولوژى

- مهارت هاى پايه و پيشرفته در روابط جنسى

- غنى سازي روابط جنسى متقابل در روابط بلند مدت

- تكنيك هاي مواجهه با مهمترين چالش ها و اختلالات جنسى

- مهارت هاى افزايش هوش جنسى

- سكس تاك و فانتزي هاى جنسى

- برنامه ريزى و بازآفرينى جنسى

طول دوره:

١٢ ساعت

 همراه با :
"اجراي حداقل ٤ آزمون استاندارد
 آناليـز و پايـش جنـسى"، بسته محتوايى و "فيلم درمانى"
 ويژه سنين بالاي ٢٢ سال

ریال0