Image

حصاری در کار نیست،

در تله های ذهن خود اسیریم ...

آن بیرون خبری جز انعکاس نیست...

بینایی حقیقی، مشاهده همه ی ظرفیت های وجودی است،

حتی اگر هنوز به تایید دیگران نرسیده باشد.

لیوان برداشت ما از وقایع و حقائق، نه همیشه کاملا پر است و نه کاملا خالی.

آنچه در این میان اهمیت و اعتبار دارد، تفسیر ما از نامتساوی هاست..

اغلب بندهایی که به پای ماست،

از باور ما به آنها بر میخیزد،

نه از توان نخ نمای شان،

برای باز نگه داشتن مان ...

مرا دوست بدار:

اندکی

ولی طولانی ...!

مرا دوست بدار:

کوتاه

ولی عمیق و تمام عیار ...!

در این دو راهی عاشقانه

چه فرقی میکند که کدام بهتر است؟

همیشه این تویی

که انتخاب میکنی ...!

سرسلسله ی رنج های زناشویی به یک مفهوم ساده باز می گردد:

کسی که "اکنون در آغوش ماست"، با آن کسی که "همیشه در ذهن ما به آغوش کشیده می شده است"، تناسبی ندارد.