Image

1. 

2.

مفهوم درماندگی آموخته شده

اسب و فيل ناتوان نيستند.
درماندگى به آنها آموخته شده است.
_________________________

١- روزى مردی که در آفریقا تعطیلات خود را می گذراند، زیر سایه درخت، يك فیل بزرگ و قوی هیکل را دید و بسیار تعجب کرد که چگونه این فیل قدرتمند را با یک طناب نازک به آن بسته اند. چرا كه واضح بود آن فیل می تواند به راحتی این طناب را پاره کند.
...
Image