Image
دوباره از نو به خاطر تو
هر "ضعف"،
حمل می کند در درون خود:
" قوّت " را...!

شوساکو_اندو(١٩٢٣-١٩٩٦)،نويسنده ژاپنى
دو ديدگاه درباره ٧ احساس گناه
حس گناه هميشه در ما به این معنا نيست که آدمهاي بدی هستیم،گاهي آنها تجسم نیازهایی هستند كه ما هنوز راه بهتری برای برآورده کردنشان نيافته ايم.
جادوى ژاپنى
این ویدئو بچه های ژاپنى را در حال بازى گروهىِ پيچيده اى نشان میدهد که نياز به تمرين، هماهنگى، و كار تيمىِ دقيقى دارد.از شادى بچه ها بفهميد چقدر زحمت كشيده اند.
نتیجه اين نوع آموزش را ميتوان در اجتماع و اقتصاد ژاپن دید.
شيوه شما چيست؟
١-تو نمی‌توانی و من باید کمکت کنم.
تو توان‌مندی و من صرفا همراهی‌ات می‌کنم.
ناجی‌گری مي تواند فاقد احترام به عزت نفس ديگرى باشد.
سه مؤلفه خويشتن دوستى و عزت نفس
از مجموعه انيميشن هاى روانشناختى و آموزشى مدرسه زندگى آلن دوباتن
تغيير واكنش پس از آزمايش
شما بیش از آنچه فکر می کنید با جهان مشترکيد. دهكده جهانىِ واقعى
دى اِن اِى شماست.
سوگِ عزیزان
چگونه پس از مرگ عزيزان مان و كسانى كه دوستشان داريم، سوگواری کنیم و به زندگی ادامه دهیم؟